Niecodzénny wëdarzenié

W jedném z gimnazjów w bëtowsczim krézu w ramach gòdzënów nôùczi jãzëka kaszëbsczégò- 17 gromicznika 2017 rokù òstôł zòrganizowóny pòmësł (projekt) pòd nôpisa „ Kaszëbskô Filmòwô Noc” .To bëłë téż jész „Zôpùstë”, chtërné dyréją na Kaszëbach òd Swiãta Trzech Królów do Pòpielny Strzodë. Të téż w czwiôrtk przed pòsta białczi pieczą pùrcle- jinaczi są to młodzowé kùgle- pieczoné w głãbòczim òleju.

W Zôpùstë lëdze chãtno bawią sã, a nôbarżi w óstatnié dnie tegò czasu.

Ùczãstnikama bële ùczniowie pòbiérający nôùkã  jãzëka kaszëbsczégò z gimnazjum miona”Ùni Europejsczé „ w Starkòwie ë téż jiny chãtny do rozegracji.

 Wszëtkò òdbiwało sã wedle òbmëslonégò planu. Całô robòta zaczãła sã òd przërëchtowaniô pòtrzébnëch produktów  ë téż statków.

        Môlem bëła kùchniô, a mésterkama kùcharczi z ti szkòłë. Jakno, że bëła to Kaszëbskô Filmòwô Noc”, to  musiało téż  bëc kaszëbsczi jestkù. Przë ti lëżnosce swòji mòżlëwòtë kulinarny próbòwałe téż ùczennicë ti szkòłe. Pòznôwałë  tãgódczi kaszëbsczi kùchnié. Razã szëkòwelë ë piekle pùrcle. Bëła  téż  rozmajitô jinô pësznô jôda, w tim plôck kaszëbsczi z ògradowizną i Bradem. Pòwstałe kùńsztowny smaczczi, a mésterczi kuchni niczegò nie tacëłë, ale miałë bôczënk na wszëtkò.

 Mielë téż receptã na pùrcle: 

  • 14 dkg młodzi rozmiészac w sklónce cepłégò mléka i 2 sklónkach mączi
  • jak wërosną. dodac je do 2 kg mączi i wëmiészac
  • 8  żôłtk i 6 jôj ùkrãcëc ze sklónką cëkru i téż dodac dp mączi i wëmiészac
  • wlôc roztoponé masło 25 dkg, jész 1 sklonka mléka i jiné dodatczi-cëczer waniliowi, skórã  i sok z cytrónë Wszytko wërabiac rãką i pòdsëpòwac mąką

   Pòtemù ùlepic môłé kùgelczi, natkac marmeladą, ùłożëc na płócënkù i òstawic jaż wërosną. Piec w głąbòczim òleju..Na kùńc ùmòczëwac pùrcle
w cëkrowinie zrobiomy z cëkru pùdru i wòdë.

 

       Jak wszëtkò bëło ju z grëbsza w pòszëkù- przërëchtowóny bëło nawetka spanié. Lëdzy fùl i trzeba bëło zacząc to kaszëbsczi  widzawiszcze.

       Pówôga sytuacji wëmôga żebë chòcle z platczii òdsłëchac:

 

 Kaszëbsczi Himn

 

Tam, gdze Wisła  òd Krakòwa W pòlsczé mòrze płënie,

Nasza wiara, nasza mòwa Nigdë nie zadżinie.

Ref.:  Nigdë do zgùbë Nie przińdą Kaszëbë,
 Marsz, marsz, marsz za wrodżém!

Më trzimómë z Bòdżem

     Pò robòce kùlinarny bëłë seanse filmòwé, a w przerwach mecze i pòkrzepiający môltëch. Béł téż półtora gòdzënny maraton zumbë.

Wszëtczim baro to sã widzało i mielë rozegracjô do biôłégò rena.

            Jô téż tam béł i temù ò tim wiém

                                                                                            Gerat Gôwin