ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

 

SPOTKANIE

  Z FUNKCJONARIUSZAMI POSTERUNKU POLICJI

 W KOŁCZYGŁOWACH

    

                     W dniu 5.12. 2014 r., w naszej szkole gościli policjanci z Posterunku Policji w Kołczygłowach, Paweł Krupka i Robert Rogoża.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom, że każde zachowanie, które narusza przepisy prawa, będzie miało konsekwencje, często bardzo negatywne, w ich dorosłym życiu.

Wszyscy bywamy świadkami  zachowań nieletnich, wykraczających poza normy prawne lub zwyczajowe przyjęte w społeczeństwie. Według art. 4§ 1   Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r., znowelizowanej 15 września 2000r. pojęcie nieletni stosuje się w zakresie:

  • zapobiegania i zwalczania demoralizacji– w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 (art.1§ 1 pkt 1)– jeżeli nieletni przejawia w swoim zachowaniu objawy demoralizacji lub w jakiś sposób jest zagrożony tym zjawiskiem np. niemowlę wychowuje się w rodzinie patologicznej pozostaje w naszym zainteresowaniu w wieku od urodzenia do 18 r. ż.;
  • postępowania w sprawach o czyny karalne– w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17 (art.1§ 1 pkt 2)– jeżeli nieletni popełnił czyn karalny po ukończeniu 13 r. ż., przy czym kończąc 17 r. ż. odpowiada on jak dorosły;
  • wykonania środków wychowawczych lub poprawczych– w stosunku do osób, względem    których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21(art.1§ 1 pkt 3).

Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu, narkotyków lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma   obowiązek przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego lub policji. Policja uzyskując taką informację dotyczącą w /w zachowań, zbiera materiały dotyczące nieletniego i przekazuje do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od decyzji sędziego zależy, co dalej stanie się z nieletnim w zależności od zagrożenia i innych okoliczności dotyczących nieletniego (opinii szkoły i opinii środowiska).

 Uczniowie dowiedzieli się, co oznaczają pojęcia: nieletni, demoralizacja, czyn karalny.

Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje prawne w przypadku objawów demoralizacji oraz popełnienia czynów karalnych.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji. Wiedzą, że coraz więcej nieletnich sprawców trafia przed oblicze sądu i jest to zjawisko korzystne, gdyż nic tak nie demoralizuje rówieśników, jak bezkarność ich kolegów, którzy popełniają czyny niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Po zakończeniu  pogadanki uczniowie zadawali policjantom nurtujące ich pytania w zakresie prawa.

 

 

 

Szkoła Podstawowa Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

77-235 Trzebielino
tel./fax  (059)8580077