REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w StarkowiePodstawa prawna:
I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
II. Statut Gimnazjum

Regulamin zawiera następujące rozdziały:
I. Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
II. Organy samorządu uczniowskiego.
III. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego.
IV. Opiekun samorządu uczniowskiego.
V. Postanowienia końcowe.


ROZDZIAŁ I – Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego


Cele samorządu uczniowskiego:

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 • Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.

Prawa samorządu uczniowskiego:

SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:

 • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy opiekuna SU, na wniosek dyrekcji szkoły).

Obowiązki samorządu uczniowskiego:

 • Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 • Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
 • Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
 • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
 • Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
 • Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu SU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

ROZDZIAŁ II –  Organy samorządu uczniowskiego.


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Organami samorządu są:
1/ samorząd klasowy w składzie:
 a) przewodniczący klasy
 b) zastępca przewodniczącego
 c) skarbnik
2/ rada samorządu uczniowskiego, którą tworzą wszystkie trójki klasowe,
3/ zarząd samorządu uczniowskiego w składzie:
a) przewodniczący samorządu uczniowskiego, który kieruje pracą zarządu i rady samorządu uczniowskiego,
b) zastępca (sekretarz) przewodniczącego samorządu uczniowskiego,
c) skarbnik,
d) 2 członków 

 Kadencja zarządu trwa jeden rok.
Pracami  samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący wraz z nauczycielem opiekunem. Obowiązkiem zarządu samorządu jest prowadzenie sprawozdawczości w formie protokołów i rozliczeń finansowych.
Członka zarządu można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w zarządzie, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez samorząd.
Członek zarządu może sam zrezygnować z działalności w samorządzie. Powołuje się nowego członka - patrz punkt wyżej.
Pierwsze zebranie nowo wybranego zarządu  zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.
 

ROZDZIAŁ III – Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego.


Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się na przełomie września i października.
Wybory są:

 • powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,
 • równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
 • bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,
 • tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Kandydatem do zarządu  samorządu może być każdy uczeń, który ma, co najmniej dobre zachowanie oraz spełnia warunki określone w rozdziale I (obowiązki).
Kampania wyborcza trwa maksymalnie 2 tygodnie, a kandydaci maja prawo umieszczania swoich plakatów wyborczych na korytarzu szkoły w wyznaczonych miejscach.
Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 6 osób, wybranych w głosowaniu jawnym przez radę samorządu spośród uczniów gimnazjum.

Do obowiązków komisji wyborczej należy:
 a) przyjęcie i sprawdzenie zgłoszeń kandydatów,
 b) przygotowanie wyborów,
 c) przeprowadzenie wyborów,
 d) sporządzenie wyborów,
 e) ogłoszenie wyników wyborów,
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu uczniowskiego. 

W czasie kampanii wyborczej nie można:

 • oczerniać kandydatów,
 • niszczyć mienia, plakatów i innych materiałów reklamowych kandydatów.

W dniu wyborów do zarządu samorządu uczniowskiego:

 •  Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 • Głosować można tylko na jednego kandydata .
 • Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.
 • Członkami zarządu zostaje pięciu kandydatów z największą ilością głosów.

Nowy zarząd w ciągu 2 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
Jeżeli jest mniejsza liczba kandydatów na członków zarządu niż miejsc w zarządzie uczniowie w wyborach wybierają przewodniczącego samorządu uczniowskiego.
Pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu jawnym przez radę samorządu.
 

ROZDZIAŁ IV – Opiekun samorządu uczniowskiego.


Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera SU w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu uczniowskiego.
Kadencja opiekuna trwa dwa lata.


ROZDZIAŁ V - Postanowienia końcowe.

Decyzje na ogólnym zebraniu uczniów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 
Uchwały, opinie, wnioski rady samorządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
Wszystkie decyzje zarządu samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.
Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.
Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności SU znajdują się u dyrekcji szkoły, opiekuna i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.
Samorząd uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje dotyczące jego bieżącej działalności.
Samorząd uczniowski gromadzi fundusze na działalność samorządu, którymi dysponuje skarbnik i opiekun. Na fundusze SU składają się dochody ze sprzedaży gazetek szkolnych, organizowanych różnych akcji, dyskotek.

Fundusze przeznaczane są na:

 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności SU,
 • nagrody w konkursach,
 • opłaty pocztowe.

Regulamin samorządu uczniowskiego wchodzi w życie 1 września 2010 roku.
 

Opracowała Małgorzata Zacholska