ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM im. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz zmieniającym go Zarządzeniem nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku Pomorskiego Kuratora Oświaty

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem gimnazjum.
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i pobierających naukę w klasach szóstych Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz  im. Marii Konopnickiej w Suchorzu, w terminie do 22 czerwca 2016 roku wypełniają ZGŁOSZENIE kandydata do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum  w Starkowie. Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej gimnazjum, druk  zgłoszenia dostępny będzie również  w sekretariacie gimnazjum.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Publicznego Gimnazjum w Starkowie, w przypadku gdy dysponuje ono wolnymi miejscami, wypełniają WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej  do dnia 22 czerwca 2016 roku. Wniosek można pobrać ze strony internetowej gimnazjum, druk wniosku dostępny będzie również  w sekretariacie gimnazjum.
  4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Publicznego  Gimnazjum w Starkowie,  listę przyjętych ustala dyrektor na podstawie  kryteriów uwzględniających oceny ucznia na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniki sprawdzianu zewnętrznego oraz ocenę z zachowania.

           Kryteria rekrutacji:

1.  W rekrutacji do gimnazjum w Starkowie  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 110 pkt w tym:

  • 40 pkt ( 20pkt – język polski, 20 pkt – matematyka) – liczba punktów przeliczona z procentowej punktacji  możliwych do uzyskania ze sprawdzianu w części pierwszej przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),
  • 20pkt –( język obcy nowożytny) liczba punktów przeliczona z procentowej punktacji możliwych do uzyskania ze sprawdzianu w części drugiej przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),
  • 40 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego,
  • 10 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za ocenę  zachowania na świadectwie   ukończenia szkoły podstawowej.

      2. Sposób przeliczania ocen na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język polski, matematyki, historii, przyrody
          i  obowiązkowego języka obcego):

                              celujący – 8 pkt

                              bardzo dobry – 7 pkt

                              dobry – 5 pkt

                              dostateczny – 3 pkt

                              dopuszczający – 1pkt.

       3. Punkty wynikające z oceny z zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej:

                             wzorowe (10 pkt )

                             bardzo dobre ( 6 pkt )

                             dobre ( 3 pkt )

                             inne ( 0 pkt )

       4. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności do klas  i nie obowiązują ich powyższe kryteria.

       5. Nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej nieodpowiednią ocenę
           z zachowania.

      6. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do Publicznego Gimnazjum w Starkowie na podstawie oryginału świadectwa
          ukończeniaszkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

      7. Termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczególnych wynikach sprawdzianu zewnętrznego
          upływa 05 lipca 2016 r. – godz. 15. 00

      8. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów przyjętych odbędzie się
          06 lipca 2016 r. do godz. 12.00. Listy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

  

               HARMONOGRAM  REKRUTACJI :

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                                   w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Składanie zgłoszeń lub wniosków  o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum

 

od 09.05.2016 r.

do 22.06.2016 r.

 

2

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka

 do gimnazjum w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

 

 

od 24.06.2016 r.

do 05.07.2016 r.

do godz. 15:00

3

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum

 06.07.2016 r.

od godz. 12:00

 

            Załączniki:

 

           ZGŁOSZENIE – zał.  Nr 1

           WNIOSEK – zał. Nr 2

Download
ZGŁOSZENIE - ZAŁ. NR 1
zgloszenie_do_kl._1.doc
Microsoft Word Document 64.5 KB
Download
WNIOSEK - ZAŁ, NR 2
wniosek_do_kl._1_(poza_obwodem).doc
Microsoft Word Document 76.5 KB