Rola i zadania pedagoga szkolnego


Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci
i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji
o prawach 

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
 • indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
 • wyników nauczania i ocen zachowania,
 • prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
 • indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • form i sposobów uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
 • i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli,
 • działań profilaktyczno-wychowawczych,
 • z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
  w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych, 
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
  i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • Wspieranie inicjatyw młodzieżowych.

Powyższe zadania Pedagog Szkolny realizuje we współpracy z:

 • rodzicami,
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi
 • innymi szkołami i placówkami
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i in.)