Regulamin klubu „AUXILIUM”

 przy Gimnazjum w Starkowie

 1. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie
 2. Wolontariuszem może być każdy, kto chce służyć pomocą potrzebującym w różnych dziedzinach życia społecznego.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, czynnie reagować na potrzeby środowiska lokalnego, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne
 4. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest: 
 • zaangażowanie młodzieży szkolnej do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym
 • rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności oraz zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • podejmowanie aktywnych działań w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego
 • stwarzanie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
 • promocja idei wolontariatu w szkole
 • do działań o charakterze akcyjnym  

     5. Wolontariuszem może być każdy, kto świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie pragnie służyć innym,    
         respektuj zasady działania Klubu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na taką działalność 

 • angażuje się w działania Klubu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu
 • systematycznie uczestniczą w spotkaniach
 • zgłaszają swoje propozycje, inicjatywy, uwagi i spostrzeżenia odnośnie pracy Klubu
 • propagują ideę wolontariatu
 • poprzez własny przykład propagują postawę życzliwości, wrażliwości, bezinteresowności i odpowiedzialności.

     6. Obszary działania  

 • Praca na rzecz instytucji wskazanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu