Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum  w Starkowie

 

I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne

 

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 • wybranie tematu projektu edukacyjnego
 • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji
 • wykonanie zaplanowanych działań
 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizować jeden projekt edukacyjny w cyklu kształcenia (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. nr 156, poz.1046).
 2. Projekty realizowane są w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona nie później niż do zakończenia I semestru klasy trzeciej.
 3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 4. Tylko jeden temat projektu wybrany przez ucznia zostanie wpisany uczniowi na świadectwo ukończenia szkoły. Wybór należy do ucznia.
 5. Uczniowie mogą realizować projekty w grupach klasowych lub między oddziałowych liczących 3-6 osób oraz tworzyć inne zespoły projektowe. Zespoły projektowe nie powinny przekroczyć 15 - 20 osób. Jeżeli projekt wymaga wielu działań, to do jednego projektu przydzielonych jest więcej opiekunów, a tym samym więcej uczniów.
 6. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych środków.
 7. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na jego ocenę z zachowania na zakończenie gimnazjum. Szczegółowe kryteria oceny uwzględniające zaangażowanie ucznia w prace projektowe zapisane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 8. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 9. Czas trwania projektu powinien wynosić od 3 tygodni do 5 miesięcy i może być, w razie potrzeby, przedłużony za zgodą opiekuna zespołu i dyrektora szkoły.
 10. System podziału na poszczególne zespoły projektu odbywa się:
  a) poprzez dobór samodzielny uczniów
  b) poprzez wybór dokonany przez nauczyciela.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  II. Zadania opiekuna projektu

 

 1. Omówienie scenariusza projektu z uczniami.
 2. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami. (zał. 2)
 3. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
  - karta projektu (zał. 3)
  - karta oceny projektu (zał. 4)
  - sprawozdanie z realizacji projektu (zał. 5)
 4. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.
 5. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu (konsultacje).
 6. Pomoc w prezentacji projektu.
 7. Ocena udziału ucznia w realizacji projektu. (zał. 4)
 8. Konsultacje z wychowawcą ucznia na temat udziału ucznia w projekcie, oraz przekazanie wychowawcy ocen projektu. 
 9. Sporządzenie informacji o udziale ucznia w projekcie, którą dołącza się do arkusza ocen ( zał. 6)  

  

III. Zadania wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli

 

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
 3. Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji projektu w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne dokumenty).
 4. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności:
  - wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
  - monitorowanie udziału ucznia w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
  - przekazywanie informacji rodzicom.
 5. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu jest zobowiązany do udzielania wsparcia w realizacji projektów zespołowi, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu bierze udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 6. Wpisanie ocen z projektu poszczególnym uczniom do dziennika w tabeli ocen z zachowania.

IV. Zadania uczniów realizujących projekt edukacyjny

 

 1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu
 2. Wspólnie z opiekunem projektu ustalenie zasad współpracy z realizacji projektu, przydziału zadań w zespole.
 3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
 4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uwzględnionym z opiekunem projektu.
 5. W przypadku, gdy uczeń:
  - nie zdecyduje o wyborze tematu

  - nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt
  - nie złoży deklaracji
  wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. 

V. Działania projektowe 

 1. Na początku każdego roku szkolnego (wrzesień - pierwsza lekcja wychowawcza) wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach
  i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzicom przekazuje się informacje na pierwszym zebraniu w klasie II.
 3. W terminie do 20 września wszyscy nauczyciele ustalają po jednym temacie projektu edukacyjnego do realizacji w danym roku szkolnym
  i przekazują koordynatorowi projektów. Brane są pod uwagę również propozycje uczniów.
 4. Wszystkie tematy projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
 5. W terminie do 15 października nauczyciele spotykają się z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować.
 6. Uczniowie do 30 października składają u wychowawcy pisemną deklarację, wskazując wszystkich członków zespołu i temat projektu.
  (zał. 1)
 7. Opiekunowie wybranych projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań, wspomagają podział zadań
  w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów, kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
 8. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają terminy konsultacji.
 9. Opiekunowie projektów pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu. (zał. 3)
 10. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu najdalej do końca maja danego roku szkolnego.
 11. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 12. Projekt może się kończyć „produktem”, czyli materialnym efektem, który będzie mógł być łatwo wykorzystany w czasie końcowego pokazu, np.plakat,  collage,  inna forma plastyczna,  książka, broszura, ulotka, gazetka, prezentacja multimedialna, model zjawiska, makieta z opisem, film, nagranie dźwiękowe,  piknik naukowy, relacja z debaty lub publiczna dyskusja, szkolna lub międzyszkolna wystawa, festiwal, „targowisko” prac uczniów, wspólny raport z przeprowadzonego badania, relacja z konferencji naukowej
  z prezentacjami i warsztatami prowadzonymi przez uczniów, przedstawienie teatralne, inscenizacja, edukacyjna gra plenerowa (uliczna, szkolna), lub inne za zgodą nauczyciela – opiekunka projektu.
 13. Prezentacje odbywają się po zakończeniu projektu w terminie podanym przez opiekuna projektu lub w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 14. Uczniowie dokonują samooceny projektu. (zał. 4)
 15. Opiekun projektu dokonuje oceny zaangażowania uczniów w realizację projektu i wystawia ocenę w karcie oceny projektu
  ·         wzorowa  - 6
  ·         bardzo dobra - 5
  ·         dobra - 4
  ·         dostateczna - 3
  ·         nieodpowiednia - 2
  ·         naganna - 1
 16. Uczeń, który dokonał wyboru projektu, zadeklarował w nim udział, a nie realizował zadań, nie uczestniczył w działaniach zespołu, wykluczając przyczyny losowe otrzymuje ocenę naganną.
 17. Po zakończeniu realizacji projektu opiekun projektu przekazuje pełną dokumentację szkolnemu koordynatorowi projektów tydzień przed posiedzeniem końcoworocznej, klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 18. Koordynator projektów przedstawia ogólne sprawozdanie  z realizacji projektów edukacyjnych na końcoworocznej, podsumowującej Radzie Pedagogicznej i przekazuje dokumentację dyrektorowi gimnazjum  

 

VI. Ustalenia dodatkowe

 

 1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektu.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów
  i możliwości organizacyjnych szkoły.
 4. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 5. Uczeń przepisany z innej szkoły do Gimnazjum w Starkowie, który nie zrealizował projektu edukacyjnego, ma obowiązek zrealizować go
  z uczniami klasy drugiej.
 6. Ocena z projektu ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia klasy III gimnazjum.

 VII. Wykaz załączników:

 

zał. 1 Deklaracja przystąpienia ucznia do realizacji projektu edukacyjnego

zał. 2 Kontrakt

zał. 3 Karta projektu

zał. 4 Karta oceny projektu edukacyjnego

zał. 5 Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego      

zał .6 Karta informacyjna o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym (do arkusza ocen ).

Download
zał.1.doc
Microsoft Word Document 108.5 KB
Download
zał.2.doc
Microsoft Word Document 104.5 KB
Download
zał.3.doc
Microsoft Word Document 176.0 KB
Download
zał.4.pdf
Adobe Acrobat Document 421.1 KB
Download
zał.5.doc
Microsoft Word Document 136.5 KB
Download
załącznik 6.pdf
Adobe Acrobat Document 105.1 KB